f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 23/11/2564
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง

'