f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 8
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง/ประกาศ คค 06124/พ.2/19/2562
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 20,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขั้นตอน ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ 09/12/2562 ถึง 26/12/2562
เอกสารแนบ Download