f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 13/11/2563 155/40/64/3 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน ตอน บัวคำ -โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.2+550-กม.5+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัด 17/03/2564 คค 06124/พ.1/e/ 41 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 01/03/2564 สทล.8/ 12 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่างกม.42+100-กม.43+500 ปริมาณงาน1 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 01/03/2564 สทล.8/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2477 ตอนควบคุม 0100 ตอน โรงพยาบาลยโสธร – ดอนมะยาง ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดยโสธร 03/02/2564 สทล.8/ 11 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ที่ กม.99+700,ที่ กม.102+575,ที่กม.104+081 และที่ กม.105+635 ปริมาณงาน 4 แห่ง 29/01/2564 สทล.8/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วยระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงโครงข่ายระดับภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง 29/01/2564 สทล.8/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 18/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.0+000–กม.26+596 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 18/01/2564 สทล.8/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.50+600 – กม.51+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 18/01/2564 สทล.8/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง 04/01/2564 สทล.8/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก – ห้วยแอ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.75+551 – กม.78+640 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (69,461 ตร.ม.) 29/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 30 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม– หนองขอน ตอน 4 ระหว่าง กม.3+374 – กม.4+877 (LT.), กม.3+427 – กม.4+877 (RT.), กม.5+725 – กม.6+806 (LT 29/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 31 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 09/12/2563 สทล.8/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 1 09/12/2563 สทล.8/4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 77 รายการ