f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 คค 06124/พ.2/19/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
77 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175 – กม.8+191 (รวมบริเวณทางแยกที่ กม.8+191) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2562 คค 06124/พ.2/18/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 76 ถึง 77 จาก 77 รายการ