f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.69+806 - กม.71 30/05/2566 คค 06124/พ.1/e/ 37 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
32 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง 08/03/2566 คค 06124/พ.1/e/ 36 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
33 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม 08/03/2566 คค 06124/พ.1/e/ 35 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
34 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 07/11/2565 คค 06124/พ.2/ 1 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
35 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ระหว่าง กม.184+000 - กม.184+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 คค 06124/พ.1/e/ 34/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
36 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 29/09/2565 สทล.8/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800-กม.27+450 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 รอ.16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม บนทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช–ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.60+890 – กม.62+943 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 31 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
39 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.55+060 – กม.58+650 ปริ 28/09/2565 ยส.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
40 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.35+000-กม.37+150 28/09/2565 รอ.17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
41 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ระหว่าง กม.2+430-กม.3+350 28/09/2565 รอ.19/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
42 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนา พื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก 27/09/2565 รอ.21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
43 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.70+830- กม.71+400 27/09/2565 รอ.18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
44 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – หนองขอน ระหว่าง กม. 27/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 23 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
45 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.2 27/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 31 ถึง 45 จาก 188 รายการ