f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.60+ 27/09/2565 ยส.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
47 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2156 ตอน ยางตลาด-บ้านเสียว ระหว่าง กม.2+500- 28/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.200+975 – กม.202+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 ยส.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.86+565 – กม.88+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 ยส.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
50 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนโพนทอง – ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.105+3 26/09/2565 ยส.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
51 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอน หนองปลิง – บ้านสนาม ระหว่าง กม.14+6 28/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 30 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
52 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอน สี่แยกสมเด็จ-แยกดงแหลม 26/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 16 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
53 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 26/09/2565 รอ.20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
54 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม – พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.39+686 – กม.41+172 (LT.,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 14 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
55 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่างกม.7+900--กม.9+600 23/09/2565 รอ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
56 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ระหว่าง กม.2 23/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 13 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
57 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คำเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.38+575 – กม.39+475 22/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 10 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
58 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.65+100-กม.66+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/09/2565 รอ.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
59 แผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.6+409 – กม.7+078 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ยส.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง–ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.88+225 – กม.89+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/09/2565 ยส.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 46 ถึง 60 จาก 188 รายการ