f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.658+645 – กม.659+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 กส.34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
77 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.1+200 – กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 กส.33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
78 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/12/2564 คค 06124/พ.2/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
79 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 12 รายการ 27/12/2564 คค 06124/พ.2/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
80 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง – มหาสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.20+910–กม.25+960 (LT.,RT.) 20/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
81 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก – ห้วยแอ่ง ทางหลวงหมาย เลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม 20/12/2564 มค.27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
82 แผนรายประมาณการ ประจำปี2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ- สาหร่าย (รวมปรับปรุงทางแยกที่ กม.59+474) ระหว่าง กม.58+900-กม.60+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 ยส.9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
83 แผนรายประมาณการ ประจำปี. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา-คำเขื่อนแก้ว ระหว่างกม.37+000-กม.38+575 20/12/2564 ยส.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
84 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง – มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.32+707 – กม.37+202 (LT.,RT.) 20/12/2564 มค.28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
85 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266+750-กม.267+657 17/12/2564 ยส.12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
86 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง–โพนทอง ระหว่าง กม.43+937-กม.45+928 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 รอ.6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
87 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ- โพนทอง ระหว่าง กม.52+600- 17/12/2564 รอ.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
88 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.15+044- กม.17+000 17/12/2564 รอ.5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
89 แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก 17/12/2564 รอ.8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
90 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล – บรบือ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+271 – กม.30+771 (LT.) ปริมาณงาน 70,946 ตร.ม. 17/12/2564 มค.91/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 76 ถึง 90 จาก 188 รายการ