f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ – หนองจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.47+144 – กม.50+128 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 70,640 ตร.ม. 17/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 14 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
92 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+200–กม.72+825 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 13 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
93 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+52 17/12/2564 กส.20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
94 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน–ร่องคำ ระหว่าง กม.44+900 17/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 16 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
95 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร-กุดชุม ระหว่าง กม.5+800-กม.8+000 19/01/2565 ยส.13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
96 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว- แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.20+340-กม.22+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 ยส.11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
97 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – หนองขอน ระหว่างกม.2+480– กม.3 09/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 5 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
98 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม – วาปีปทุม ระหว่าง กม.26+700 – กม.30 09/12/2564 มค.6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
99 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 03/11/2564 สทล.8/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
100 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 28/10/2564 สทล.8/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
101 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 28/10/2564 สทล.8/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
102 แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+580 ปร 06/07/2564 คค 06124/พ.1/e/ 42 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
103 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน ตอน บัวคำ -โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.2+550-กม.5+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัด 23/03/2564 คค 06124/พ.1/e/ 41 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
104 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 05/03/2564 สทล.8/ 12 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
105 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่างกม.42+100-กม.43+500 ปริมาณงาน1 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 05/03/2564 สทล.8/13/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 91 ถึง 105 จาก 188 รายการ