f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 ที่ กม.12+502 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
122 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม พัฒนาทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.69+625 – กม.70+750 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06124/พ.1/ e / 8 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
123 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี–ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.42+810 – กม.44+390 ปริมาณงาน 3.160 กม. 17/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 24 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
124 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด–สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.24+340–กม. 25+700 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
125 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.208+900 – กม. 209+602 และทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.27+450- กม.28+680 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
126 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด –หนองดง ระหว่าง กม.17+100–กม.19+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 20/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
127 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก - ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.60+265 - กม.62+435 (LT.,RT.), กม.62+435 - กม.63+217 (LT.), กม.62+435 - กม. 17/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 23 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
128 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง –ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.102+900–กม.103+825LT.,RT.และกม.104+500–กม.106+000 LT. ปริมาณงาน 3.350 กม. 17/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
129 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สทล.8/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
130 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 18 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
131 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม ตอน 1 ระหว่าง กม.35+942 – กม. 37+241 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 37,195 ตร.ม. 17/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 22 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
132 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คำเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.35+600 - กม.37+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 17 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
133 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร – บ้านย่อ ระหว่าง กม.181+850 – กม.186+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 16 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
134 จ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 สทล.8/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
135 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด–หนองคูโคก ระหว่าง กม.4+300 – กม. 8+975 ปริมาณงาน 87,420.00 ตร.ม. 12/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 10 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 121 ถึง 135 จาก 188 รายการ