วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/03/2567 "ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าตลาดอำเภอจังหาร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 – 38+300"
2 14/03/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในทางหลวง การจัดระเบียบการจอดรถบริเวณตลาด อำเภอจังหาร ทล.214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.37+500 - กม.38+300 (บริเวณตลาดสดอำเภอจังหาร)"
3 13/03/2567 "เข้าร่วมประชุมหารือรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (overpass)"
4 08/03/2567 "ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารสัญญาจ้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง/การตรวจงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
5 07/03/2567 "เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 (จังหวัดร้อยเอ็ด)"
6 05/03/2567 "เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม สาย บ้านไผ่ - นครพนม"
7 29/02/2567 "เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)"
8 23/02/2567 "ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน อทล. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจราชการ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8"
9 22/02/2567 "เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อและมรดกพ่อ"
10 22/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง)"
11 22/02/2567 "ลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำการลิดรอนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+000 (ด้านซ้ายทาง)"
12 19/02/2567 "เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
13 14/02/2567 "เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงาน ปีงบประมาณ 2567 และเตรียมความพร้อมต้อนรับท่าน อทล."
14 13/02/2567 "เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สาย บ้านไผ่ - นครพนม"
15 08/02/2567 "ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการเปิดจุดกลับรถชั่วคราว พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่กม.140+700 (จุดกลับรถหน้าวัดเสลภูมิวนาราม)"