วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเเหล่งน้ำ"หนองแวง""
ลงวันที่ 24/02/2566
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุพรรณ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงจตุรพักตรพิมาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาเเหล่งน้ำ"หนองแวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 และเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองแวง บ้านแมต หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

'