วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"มอบเสื้อลำลองสำหรับปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยและทุกหมวดทางหลวง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน"
ลงวันที่ 16/03/2566
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบเสื้อลำลองสำหรับปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยและทุกหมวดทางหลวง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'