วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการรื้อลอกวัชพืชและผักตบชวา
ลงวันที่ 24/04/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

      นายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลโคกสูง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการรื้อลอกวัชพืชและผักตบชวา ณ บึงเตาเหล็ก ชุมชนบ้านแฝก หมู่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


'