วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “Big Cleaning Day” วันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง ประจำปี 2562
ลงวันที่ 05/08/2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ้ด และหมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง ประจำปี 2562  โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างจิดสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป


'