วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 01/02/2566

อัตรากำลังของ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - ณ ปัจจุบัน 


'