f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 16/05/2567 ถึง 01/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 25/12/2566 ถึง 02/01/2567 ประกาศฯการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27/11/2566 ถึง 07/12/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30/10/2566 ถึง 27/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาพนักงานราชการ
5 ประกาศรับสมัคร 11/10/2566 ถึง 26/10/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 17/07/2566 ถึง 18/07/2566 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/06/2566 ถึง 21/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 06/06/2566 ถึง 21/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 06/01/2566 ถึง 31/01/2566 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/12/2565 ถึง 16/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานโยธา และพนักงานควบคุมเครื่องจักร
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/11/2565 ถึง 06/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
12 ประกาศรับสมัคร 08/11/2565 ถึง 21/11/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 09/08/2565 ถึง 09/09/2565 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2565 ถึง 21/08/2565 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11/07/2565 ถึง 11/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร