f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 06/01/2566 ถึง 31/01/2566 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 06/12/2565 ถึง 16/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานโยธา และพนักงานควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/11/2565 ถึง 06/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
4 ประกาศรับสมัคร 08/11/2565 ถึง 21/11/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 09/08/2565 ถึง 09/09/2565 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2565 ถึง 21/08/2565 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11/07/2565 ถึง 11/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 05/07/2565 ถึง 05/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23/06/2565 ถึง 03/09/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน
10 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 08/10/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26/05/2565 ถึง 30/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะเพื่อสรรหาพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
12 ประกาศเลื่อน 06/01/2565 ถึง 06/03/2565 ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 29/11/2564 ถึง 13/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ
14 ประกาศรับสมัคร 09/11/2564 ถึง 24/11/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 30/08/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานชับและควบคุมเครื่องจักร