f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมสัมมนา เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และช่างควบคุมงานในสังกัด

วันที่ 14 มกราคม 2564นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และช่างควบคุมงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ นายปรัชญา นารถน้ำพอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 1,2 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
title
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง ปี 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

วันที่ 6 มกราคม 2564นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง ปี 2564 โดยมี นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ นายปรัชญา นารถน้ำพอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 1,2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง บริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting