f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น.นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้นายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8