f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ -โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.2+550-กม.5+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.42+100-กม.43+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2477 ตอนควบคุม 0100 ตอน โรงพยาบาลยโสธร – ดอนมะยาง ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดยโสธร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกลุ่มจังหวัดด้วยระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายระดับภาคระดับชาติและระดับภูมิภาคกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 2327ตอน บัวคำ-โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+200-กม.5+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ที่ กม.99+700,ที่ กม.102+575,ที่กม.104+081 และที่ กม.105+635 ปริมาณงาน 4 แห่ง ตำบลสีแก้ว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.27+000-กม.28+610 ปริมาณงาน1แห่ง ตำบลสระแก้ว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.26+596 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 80 รายการ