f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.69+806-กม.71+389(LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม แขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 31/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ระหว่าง กม.184+000 - กม.184+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800-กม.27+450 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800-กม.27+450 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 20/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอน หนองปลิง – บ้านสนาม ระหว่าง กม.14+6 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.5 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี ระหว่าง กม.2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 162 รายการ