Close
title
f
title
แขวงทางหลวงยโสธร
yasothon highway district
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับพัสดุ สัญญาที่ ยส.32/2566 (งวดที่2)

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ตรวจรับพัสดุ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลไว - แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.18+175 - กม.20+300 (งวดที่ 2) สัญญาที่ ยส.32/2566 ลงวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 วันเริ่มต้นสัญญา 22 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 17 ตุลาคม 2566 ระยะเวลาทำการ 210 วัน ค่างานตามสัญญา 59,975,000.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวัง นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร