Close
title
f
title
แขวงทางหลวงยโสธร
yasothon highway district
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับพัสดุ สัญญาที่ ยส.20/2566 (งวดที่2)

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ตรวจรับพัสดุ สัญญาที่ ยส.20/2566 (งวดที่2) นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธาน แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.231+500 - กม.232+465 (งวดที่ 2) สัญญาที่ ยส.20/2566 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วันเริ่มต้นสัญญา 23 พฤศจิกายน 2565 วันสิ้นสุดสัญญา 21 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลาทำการ 180 วัน ค่างานตามสัญญา 39,465,200.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร นายภูวสิษฎ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสุรชัย สิงห์สาธร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายปฏิบัติการ)
title
ตรวจรับพัสดุ สัญญาที่ ยส.10/2566 (งวดที่2)

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร เป็นประธาน ตรวจรับพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.200+975 - กม.202+380 (งวดที่ 2) สัญญาที่ ยส.10/2566 ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วันเริ่มต้นสัญญา 12 พฤศจิกายน 2565 วันสิ้นสุดสัญญา 9 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาทำการ 210 วัน ค่างานตามสัญญา 49,684,456.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายภูวสิษฎ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสถาพร ภาโนมัย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายปฏิบัติการ)