f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 155/-/66/2 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 08/11/2565 สทล.8/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.55+060 – กม.58+650 ปริ 15/11/2565 ยส.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.60+ 15/11/2565 ยส.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.200+975 – กม.202+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2565 ยส.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.86+565 – กม.88+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 ยส.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนโพนทอง – ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.105+3 15/11/2565 ยส.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 แผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.6+409 – กม.7+078 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2565 ยส.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง–ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.88+225 – กม.89+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2565 ยส.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.28+680-กม.30+375 ปริมาณงาน 1.695 กม. 01/11/2565 รอ.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735-กม.32+730 ปริมาณงาน 1.995 กม 01/11/2565 รอ.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.22+500 - กม.24+525 ปริมาณงาน 2.025 กม. 01/11/2565 รอ.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.183+770-กม.186+300 และ กม.190+000-กม.190+925 ปริมาณ 01/11/2565 รอ.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คำเขื่อนแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.48+320 – กม.49+620 ปริมาณงาน 1.300 กม. 29/10/2565 ยส.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.80+480 – กม.82+630 ปริมาณงาน 2.150 กม. 29/10/2565 ยส.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ