f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 14/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 29 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 1 14/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 292 ทล.23 14/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 27 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 – กม.6+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ – โพนทอง ที่ กม.70+667 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 7 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ที่ กม.15+681 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 คค 06124/พ.1/e/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 ที่ กม.12+502 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี–ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.42+810 – กม.44+390 ปริมาณงาน 3.160 กม. 15/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 24 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด–สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.24+340–กม. 25+700 15/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.208+900 – กม. 209+602 และทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.27+450- กม.28+680 14/12/2563 คค 06124/พ.1/e/19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด –หนองดง ระหว่าง กม.17+100–กม.19+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 20/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก - ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.60+265 - กม.62+435 (LT.,RT.), กม.62+435 - กม.63+217 (LT.), กม.62+435 - กม. 14/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 23 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง –ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.102+900–กม.103+825LT.,RT.และกม.104+500–กม.106+000 LT. ปริมาณงาน 3.350 กม. 15/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 14 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (LT.) และทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง 15/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 18 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ