f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 09/05/2566 155/40/66/74 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 28/04/2566 155/4/66/69 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 28/04/2566 155/40/66/68 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 25/04/2566 155/35/66/64 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 29/03/2566 155/40/66/60 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/03/2566 155/40/66/59 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/03/2566 155/40/66/58 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2566 155/60/66/55 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/03/2566 155/40/66/56 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2566 155/60/66/55 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 840 ลิตร 09/03/2566 155/35/66/53 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 07/03/2566 155/40/66/49 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง 30/03/2566 คค 06124/พ.1/e/ 36 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม 30/03/2566 คค 06124/พ.1/e/ 35 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 23/02/2566 155/40/66/46 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 416 รายการ