f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15/08/2565 155/40/65/99 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10/08/2565 155/60/65/96 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/08/2565 155/60/65/95 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 09/08/2565 155/40/65/93 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,000 ลิตร 09/08/2565 155/35/65/94 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 05/08/2565 155/40/65/90 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1127 ลิตร 04/08/2565 155/35/65/89 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 02/08/2565 155/40/65/88 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ งบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง – บ้านเขื่อน ตอน 3 ระหว่าง กม.1 16/08/2565 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอสาร จำนวน 1 เครื่อง 18/07/2565 155/-/65/86 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 น้ำมันแก็สโซฮอล 91 จำนวน 400 ลิตร 20/07/2565 155/35/65/87 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 18/07/2565 155/-/65/66 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 วัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 06/07/2565 155/70/65/78 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 07/07/2565 155/40/65/83 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 07/07/2565 155/40/65/82 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 316 รายการ