Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จัดประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย

นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  ร่วมกับ  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  จัดประชุมประชาสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข  214  ตอน กาฬสินธุ์-ลำชี  ระหว่าง  กม.6+100 – กม.9+200 ระยะทางรวม 3.100  กิโลเมตร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ   ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการระหว่างดำเนินโครงการให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่  โดยมี นายชาณญ์  บุตรวงศ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เป็นประธานฯ  พร้อมด้วย นายพูลศักดิ์  สาระคร ประธานที่ปรึกษาฯ,  นายประสงค์  มูลศรี ที่ปรึกษาฯ  ร่วมชี้แจงและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์
title
ร่วมพิธิเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ดร.เกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  นำคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  เข้าร่วมเปิดโครงการ  1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา  "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  ณ  ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์