f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเร่งรัดผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเร่งรัดผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่างในการประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
title
คัดกรองสถานการณ์ป้องกันและการแพร่ระบาด COVID – 19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรองและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับวัดไข้แก่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง ในการเพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์ป้องกันและการแพร่ระบาด COVID – 19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรองและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับวัดไข้แก่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ จุดคัดกรองสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
title
ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยเคร่งครัด ณ สำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด