f
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมตรวจงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563        นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมตรวจงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+500 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ พี 101 เป็นผู้รับจ้าง
title
ตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 - กม.142+212

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.         นายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตำแหน่งที่ 2 ประธานตรวจการจ้าง ,นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ระหว่าง กม.141+412 - กม.142+212 โดยมี บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง