วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
การมีส่วนร่วมของประชาชน โครการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สายพยัคฆภูมิพิสัย – อ.เกษตรวิสัย ตอน บ.เมืองเตา – อ.เกษตรวิสัย
ลงวันที่ 14/02/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
     นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับนายนพดล นุ่มน้อย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ,นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ,นายวรวุฒิ สร้อยสระน้อย นายช่างโครงการก่อสร้างทาง สายพยัคฆภูมิพิสัย - เกษตรวิสัย ตอน ลำเตา-เกษตรวิสัย และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานตาม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สายพยัคฆภูมิพิสัย – อ.เกษตรวิสัย ตอน บ.เมืองเตา – อ.เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.162+000 - กม.164+024 , กม.165+411 – กม.167+300 และ กม.172+000 – กม.183+772 รวมระยะทางประมาณ 15.685 กม. โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


'