วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอานันทมหิดล และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566"
ลงวันที่ 09/06/2566
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพิทักษ์ ทาตะนาม หัวหน้าหมวดทางหลวงเกษตรวิสัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอานันทมหิดล และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ หมู่ที่ 2 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

'