วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562 และมอบใบเกียรติบัตร
ลงวันที่ 07/01/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

       นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562 และมอบใบเกียรติบัตร ประเภททุนเรียนดีและทุนสนับสนุนการศึกษาของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'