วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“พิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2566”
ลงวันที่ 28/12/2566
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2566 และมอบใบเกียรติบัตร ประเภททุนเรียนดี ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'