วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำธวัชชัย (บริเวณพื้นที่ตอนบน จำนวน 670 ไร่) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 (Kick – Off) และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"
ลงวันที่ 05/12/2566
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเสลภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำธวัชชัย (บริเวณพื้นที่ตอนบน จำนวน 670 ไร่) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 (Kick – Off) และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

'