f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน กม.49 24/04/2567 รอ.43/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.71+236 – กม.73+175 และกม. 04/04/2567 รอ.31/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนโพนทอง-หนองพอก ระหว่างกม.5+200-กม.7+360 ปริมาณงาน 24,530 ตร.ม. 04/04/2567 รอ.25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.199+015 - กม.200+340 และ กม.204+700 - กม.205+780 ปริมาณงาน 45,920 ตร.ม. 04/04/2567 รอ.32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.96+510 - กม.100+000 ปริมาณงาน 27,920 ตร.ม. 04/04/2567 รอ.34/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ-นาไคร้ ตอน 1 04/04/2567 กส.26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ-ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.6+470-กม.8+200 ปริมาณงาน 1.730 กม. 04/04/2567 กส.24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – หนองขอน ตอน 3 ระหว่าง กม.3+400 – กม.5+000 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 มค.36/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ-มหาชนะชัย ระหว่าง กม.58+650-กม.62+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 ยส.5/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว-แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.30+475 - กม.35+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 ยส.13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอน หนองปลิง – บ้านสนาม ระหว่าง กม.0+075 03/04/2567 มค.39/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบือ - ยางสีสุราช ระหว่าง กม.3+060 - กม.7 03/04/2567 มค.29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.0+000 - 1 03/04/2567 รอ.8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11800 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย 03/04/2567 ยส.14/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา - บ้านด่าน 03/04/2567 ยส.16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 189 รายการ