f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง 08/03/2566 คค 06124/พ.1/e/ 36 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน มหาสารคาม 08/03/2566 คค 06124/พ.1/e/ 35 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 07/11/2565 คค 06124/พ.2/ 1 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ระหว่าง กม.184+000 - กม.184+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 คค 06124/พ.1/e/ 34/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 29/09/2565 สทล.8/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800-กม.27+450 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 33 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม บนทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช–ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.60+890 – กม.62+943 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 31 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.55+060 – กม.58+650 ปริ 28/09/2565 ยส.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.35+000-กม.37+150 28/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ระหว่าง กม.2+430-กม.3+350 28/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 27 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนา พื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก 27/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 24 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.70+830- กม.71+400 27/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 25 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – หนองขอน ระหว่าง กม. 27/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 23 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.2 27/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.60+ 27/09/2565 ยส.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 157 รายการ