f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ งบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง – บ้านเขื่อน ตอน 3 ระหว่าง กม.1 02/08/2565 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 33 รายการ 02/06/2565 คค 06124 /พ.2 /3/ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2565 สทล.8/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2565 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 38 รายการ 07/02/2565 คค 06124/พ.2/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 คค 06124/พ.2/2/2565 07/02/2565 คค 06124/พ.2/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน–ร่องคำ ระหว่าง กม.44+900– กม.46+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 กส.31/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.658+645 – กม.659+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 กส.34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.1+200 – กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 กส.33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/12/2564 คค 06124/พ.2/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 12 รายการ 27/12/2564 คค 06124/พ.2/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง – มหาสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.20+910–กม.25+960 (LT.,RT.) 20/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก – ห้วยแอ่ง ทางหลวงหมาย เลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม 20/12/2564 มค.27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 แผนรายประมาณการ ประจำปี2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ- สาหร่าย (รวมปรับปรุงทางแยกที่ กม.59+474) ระหว่าง กม.58+900-กม.60+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 ยส.9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 แผนรายประมาณการ ประจำปี. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา-คำเขื่อนแก้ว ระหว่างกม.37+000-กม.38+575 20/12/2564 ยส.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 120 รายการ