f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.59+181 – กม.59+734 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.59+474) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+120 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.0+000) 05/05/2563 คค 06124/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.637+275 - กม.640+495 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 กส.27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 ของแขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.54+523 – กม.55+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ)จำนวน 37 รายการ 19/08/2562 คค 06124/พ.2/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ