f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่าง กม.23+750 – กม.25+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 งานจ้างเหมางานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.3+500 – กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ – ลำชี ระหว่าง กม.6+100 – กม.9+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 24/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 19 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 งานจ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ – ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.69+900–กม.74+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 17/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 20 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.13+765 – กม.14+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 16/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 16 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.637+275 - กม.640+495 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 13/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 10 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 งานจ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.41+900–กม.43+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 13/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 18 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 2 ระหว่าง กม.74+900 - กม.76+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 13/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 17 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.41+800 – กม.47+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 12/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 15 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 – กม.98+875 (คันทางด้านขวา) ปริมาณงาน 53,625 ตร.ม. 11/03/2563 11/03/2563 คค 06124/พ.1/e/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม – หนองขอน ระหว่าง กม.1+700 – กม.2+480 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 11/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 12 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่าง กม.16+900 – กม.18+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 11/03/2563 คค 06124/พ.1/e/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.5+730 – กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 11/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 11 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 ของแขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.54+523 – กม.55+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 10/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 9 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.70+750 – กม.72+027 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 10/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 14 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ