f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จำนวน 1 แผนงาน ปริมาณงาน 13 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 18/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 33 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.0+000–กม.26+596 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 18/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.50+600 – กม.51+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 18/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 35 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง 04/01/2564 คค 06124/พ.1/e/ 32 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก – ห้วยแอ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.75+551 – กม.78+640 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (69,461 ตร.ม.) 29/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 30 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม– หนองขอน ตอน 4 ระหว่าง กม.3+374 – กม.4+877 (LT.), กม.3+427 – กม.4+877 (RT.), กม.5+725 – กม.6+806 (LT 29/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 31 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 09/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 29 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 1 09/12/2563 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 – กม.6+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี–ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.42+810 – กม.44+390 ปริมาณงาน 3.160 กม. 09/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 24 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด–สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.24+340–กม. 25+700 09/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.208+900 – กม. 209+602 และทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.27+450- กม.28+680 09/11/2563 คค 06124/พ.1/e/19/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด –หนองดง ระหว่าง กม.17+100–กม.19+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 20/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก - ห้วยแอ่ง ระหว่าง กม.60+265 - กม.62+435 (LT.,RT.), กม.62+435 - กม.63+217 (LT.), กม.62+435 - กม. 12/10/2563 คค 06124/พ.1/e/ 23 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง –ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.102+900–กม.103+825LT.,RT.และกม.104+500–กม.106+000 LT. ปริมาณงาน 3.350 กม. 09/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ