f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ งบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง – บ้านเขื่อน ตอน 3 ระหว่าง กม.1 25/07/2565 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2565 สทล.8/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/02/2565 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน–ร่องคำ ระหว่าง กม.44+900– กม.46+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 กส.31/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.658+645 – กม.659+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2565 กส.34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.1+200 – กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 กส.33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน โนนใหม่- หนองคู ระหว่าง กม.14+000-กม.17+450 14/12/2564 รอ.4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 แผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านย่อ–บ้านสวน ระหว่าง กม.213+395–กม.213+511RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 ยส.26/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ–โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+330–กม.215+680 14/12/2564 ยส.6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง – มหาสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.20+910–กม.25+960 (LT.,RT.) 09/12/2564 คค 06124/พ.1/e/ 21 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก – ห้วยแอ่ง ทางหลวงหมาย เลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม 08/12/2564 มค.27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 แผนรายประมาณการ ประจำปี2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ- สาหร่าย (รวมปรับปรุงทางแยกที่ กม.59+474) ระหว่าง กม.58+900-กม.60+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 ยส.9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ ประจำปี. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา-คำเขื่อนแก้ว ระหว่างกม.37+000-กม.38+575 14/12/2564 ยส.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง – มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.32+707 – กม.37+202 (LT.,RT.) 09/12/2564 มค.28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266+750-กม.267+657 13/12/2564 ยส.12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 116 รายการ