f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
ลงวันที่ 11/09/2563

นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  มอบหมายให้ นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์  นายกฤตภาส อุตรวีระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 1,2  แขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting


'