f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ลงวันที่ 14/03/2565
วันที่ 14 มีนาคม 2565
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Application “ZOOM” ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8

'