f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565
ลงวันที่ 27/04/2565

ดร.อรรถสิทธิ์  สวัสดิ์พานิช  วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 และ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  โดยมีนายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป  ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8 หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสาย 219 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.70+750 - กม.72+027 (LT.,RT. )


'