วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สาย บ้านไผ่ - นครพนม"
ลงวันที่ 13/02/2567
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,ว่าที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ไค่นุ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสร้อยเอ็ด และนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สาย บ้านไผ่ - นครพนม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'