f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
ลงวันที่ 12/05/2565

สำนักงานทางหลวงที่ 8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 โดยมี นายชัยธวัช  พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย งานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้


'