f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง ปี 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
ลงวันที่ 06/01/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง ปี 2564 โดยมี นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ นายปรัชญา นารถน้ำพอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ตำแหน่งที่ 1,2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง บริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting


'