f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล – บรบือ ตอน 5 ระหว่าง กม.18+736 – กม.24+825 (RT.) ปริมาณงาน 70,753 ตร.ม. 12/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 12 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
137 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+800 – กม.4+910 (RT.) ปริมาณงาน 33,880 ตร.ม. 12/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 13 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
138 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.88+911 –กม. 91+300 (LT,RT) , กม.92+925 – กม.94+000 (LT,RT), กม.96+950–กม. 12/11/2563 คค 06124/พ.1/e/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
139 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.70+667 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 7 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
140 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ที่ กม.15+681 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 6 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
141 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1ที่ กม.12+502 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 5 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
142 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม พัฒนาทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.69+625 – กม.70+750 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 8 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
143 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่างกม.37+633–กม.38+450 ปริมาณงาน 1แห่ง 05/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 2 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
144 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม พัฒนาทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพัง-ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.140+297 - กม.142+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 3 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
145 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ –มหาชนะชัย ระหว่าง กม.62+100 – กม.63+780 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 15 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
146 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+165 - กม.23+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 1 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
147 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.55+775 – กม.58+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2563 คค 06124/พ.1/e/ 4 /2564 สำนักงานทางหลวงที่ 8
148 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.41+250 – กม.43+700 16/04/2563 คค 06124/พ.1/e/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
149 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง – ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.75+400 – กม.75+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
150 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.59+181 – กม.59+734 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.59+474) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+120 (รวมบริเวณทางแยก ที่ กม.0+000) 15/04/2563 คค 06124/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 136 ถึง 150 จาก 188 รายการ