f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 ของแขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.54+523 – กม.55+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
167 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.70+750 – กม.72+027 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 14 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
168 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด จำนวน 25 ลูก 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
169 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
170 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม – พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.76+064 – กม.77+901 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1.837 กม. 23/03/2563 คค 06124/พ.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
171 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.49+000 –กม.50+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 รอ.43/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
172 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด บนทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ที่ กม.20+829 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 8 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
173 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.26+478 – กม.28+840 ปริมาณงาน 44,999 ตร.ม. 23/03/2563 กส.14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
174 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลำพังชู – ห้วยลำเตา ระหว่าง กม.139+700 – กม.140+297 (LT., RT.) และทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ยางสีสุราช – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+000 – กม.72+308 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
175 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบือ – ยางสีสุราช ระหว่าง กม.27+287 – กม.29+116 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1.829 กม. 23/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 4 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
176 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ - หนองจิก ระหว่าง กม.44+827 - กม.45+331 (LT., RT.) และทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบือ - โคกสี ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+194 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 คค 06124/พ.1/e/ 7 /2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
177 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 47 รายการ 13/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 8
178 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.31+000 – กม.33 +500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2563 คค 06124/พ.2/22/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
179 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลางของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+650 – กม.29+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2563 คค 06124/พ.2/21/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
180 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน กุดจิก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.125+150 – กม. 125+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2562 คค 06124/พ.2/20/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 166 ถึง 180 จาก 189 รายการ