f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.45+716 – กม.46+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค 06124/พ.2/19/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
182 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) 18/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
183 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 37 รายการ 20/08/2562 คค 06124/พ.2/5/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
184 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ)จำนวน 37 รายการ 14/08/2562 คค 06124/พ.2/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
185 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
186 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
187 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 14/02/2562 คค.06124/พ.2/2/2562 ลงวันที่่ 14 กุมภาพันธ์2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
188 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร พัฒนาทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175 – กม.8+191 (รวมบริเวณทางแยกที่ กม.8+191) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2562 คค 06124/พ.2/18/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
189 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 03/12/2561 คค 06124/พ.2/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 181 ถึง 189 จาก 189 รายการ