f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11800 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.5+550 - 03/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 15 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
17 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างรูปแบบพิเศษ ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ และ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน 03/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 14 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
18 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.56+000 - กม.57+650 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 11 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
19 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 13 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
20 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.19+000 - กม.20 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 10 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
21 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ระหว่าง กม.19+530 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 12 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
22 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2253 ตอน คำพิมูล - คำม่วง ระหว่าง กม.0+000 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 9 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
23 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โสกขุ่น - โกสุมพิสัย ระหว่าง กม.12+500 - กม.22+050 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 6 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
24 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.39+500 - 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 8 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
25 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง – หนองพอก ระหว่าง กม.23 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 5 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
26 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตน์ ระหว่าง กม.0 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 7 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 33300กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ-บ้านสวน ตอน 2 ระหว่าง กม.205+260-กม.219+448 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2567 คค 06124/พ.1/e/3/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
28 แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด บนทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก 02/04/2567 คค 06124/พ.1/e/ 4 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
29 แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 27/03/2567 คค 06124/พ.1/e/ 1 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
30 แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3–6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 27/03/2567 คค 06124/พ.1/e/ 2 /2567 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 16 ถึง 30 จาก 188 รายการ