f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด-สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.10+000-กม.11+328 (LT.,RT) ปริมาณงาน 1.328 ก 21/09/2565 คค 06124/พ.1/e/ 8 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
62 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.28+680-กม.30+375 ปริมาณงาน 1.695 กม. 21/09/2565 รอ.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
63 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735-กม.32+730 ปริมาณงาน 1.995 กม 21/09/2565 รอ.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
64 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.22+500 - กม.24+525 ปริมาณงาน 2.025 กม. 21/09/2565 รอ.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
65 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.183+770-กม.186+300 และ กม.190+000-กม.190+925 ปริมาณ 19/09/2565 รอ.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
66 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คำเขื่อนแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.48+320 – กม.49+620 ปริมาณงาน 1.300 กม. 19/09/2565 ยส.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
67 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.80+480 – กม.82+630 ปริมาณงาน 2.150 กม. 19/09/2565 ยส.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
68 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 16/09/2565 สทล.8/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
69 แผนรายประมาณการ งบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง – บ้านเขื่อน ตอน 3 ระหว่าง กม.1 02/08/2565 คค 06124/พ.1/e/ 28 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
70 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 33 รายการ 02/06/2565 คค 06124 /พ.2 /3/ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
71 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2565 สทล.8/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
72 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2565 คค 06124/พ.1/e/ 26 /2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
73 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 38 รายการ 07/02/2565 คค 06124/พ.2/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
74 คค 06124/พ.2/2/2565 07/02/2565 คค 06124/พ.2/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
75 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน–ร่องคำ ระหว่าง กม.44+900– กม.46+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 กส.31/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 61 ถึง 75 จาก 188 รายการ