f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 15/08/2565 54,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10/08/2565 58,215.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/08/2565 51,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 09/08/2565 72,821.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,000 ลิตร 09/08/2565 105,705.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 05/08/2565 8,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1127 ลิตร 04/08/2565 39,997.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 03/08/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 02/08/2565 18,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ งบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสภาพเดิม ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง – บ้านเขื่อน ตอน 3 ระหว่าง กม.1 16/08/2565 22,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอสาร จำนวน 1 เครื่อง 18/07/2565 7,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันแก็สโซฮอล 91 จำนวน 400 ลิตร 20/07/2565 15,412.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสระหว่างเดือนเมษายน -มิถุนายน 2565 18/07/2565 20,352.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 18/07/2565 7,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 06/07/2565 6,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 374 รายการ